Sillamäe Lasteaed Jaaniussike                      Tere tulemast!

                                        Lasteaed avatud 6.30-18.30 tööpäevadel.

gallery/pict2
gallery/pict1
Детям нравится у нас!
gallery/jaani001

Õppekava

 

Õpetava sisu kõik see, mis last ümbritseb, st keskkond, kus ta elab ja areneb. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, sisu, kavandamine, korraldamine ning lapse arengu eeldatavad tulemused esitatakse seitsmes valdkonnas: mina ja keskkond, keel ja kõne, eesti keel kui teine keel, matemaatika, kunst, muusika, liikumine.

Mina ja keskkond

sotsiaalne keskkond: mina, perekond ja sugulased, kodu, lasteaed, kool, ametid, kodumaa, eesti rahva tähtpäevad, kombed, teised rahvused Eestis, lapsed mujal maailmas, üldinimlikud väärtused ja üldtunnustatud käitumisreeglid; tervise väärtustamine, tervislik toitumine, inimkeha; ohuallikad ning ohutu käitumine
looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele
tehiskeskkond: ehitised, kodutehnika, jäätmed, transpordivahendid, jalakäija ohutu liiklemine, turvavarustus, virtuaalkeskkond

Keel ja kõne

keelekasutus: hääldamine, sõnavara, grammatika
suhtlemine, jutustamine ja kuulamine
lugemine ja kirjutamine, lastekirjandus

Eesti keel kui teine keel

kuulamine
kõnelemine
Eesti kultuuri tutvustamine

Matemaatika

hulgad, loendamine ja arvud, arvutamine
suurused ja mõõtmine
geomeetrilised kujundid

Kunst

kujutamine ja väljendamine: mõtete, tunnete edasiandmine nähtaval kujul
kujundamine: objektile esteetilise lisaväärtuse andmine
tehnilised oskused: voolimine, joonistamine, maalimine, meisterdamine
kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstiteostest, kunstist

Muusika

laulmine
muusika kuulamine
muusikalis-rütmiline liikumine
pillimäng

Liikumine

kehalise kasvatuse alased teadmised: ohutus, enesekontroll ja hügieen
põhiliikumised
liikumismängud
erinevad spordialad
tants ja rütmika