Sillamäe Lasteaed Jaaniussike                      Tere tulemast!

                                        Lasteaed avatud 6.30-18.30 tööpäevadel.

gallery/pict2
gallery/pict1
Детям нравится у нас!
gallery/jaani001

HOOLEKOGU


§24. Hoolekogu
(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

(2)Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

(3) Hoolekogu:

1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

(väljavõte Koolieelse lasteasutuse seadusest)

 

Hoolekogu koosseis 2017-2018 õppeaastal:

Polina Saštšenko - Sipelgad rühma esindaja

Natalja Peshina –  Mesilased rühma esindaja


Marina Remizova – Rukkilill rühma esindaja / Hoolekogu sekretär


Klavdia Šalaginova – Lepatriinud rühma esindaja

Aljona Potapova-Taar – Tilgake rühma esindaja

 

Aleksandr  Bondartšuk - Päikseke rühma esindaja

Sergei Varankin – Naeratus rühma esindaja / Hoolekogu esimees

Irina Shcheberina – Kellukesed rühma esindaja

Alena Shilova – Karikakar rühma esindaja 

Tatiana Zhilina – Tähekesed rühma esindaja / Hoolekogu esimehe asendaja

Irina Bespalova – lasteaia esindaja

Olga Nirk – linna esindaja