Sillamäe Lasteaed Jaaniussike                      Tere tulemast!

                                        Lasteaed avatud 6.30-18.30 tööpäevadel.

gallery/pict2
gallery/pict1
Детям нравится у нас!
gallery/jaani001

Введите текст

LASTE VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD


Sillamäe linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
Sillamäe Linnavalitsuse 7. juuli 2005. a määrus nr 10


Määrus kehtestatakse «Koolieelse lasteasutuse seaduse« § 15 lõike 4 alusel

§ 1. Üldsätted
(1) Käesoleva korraga sätestatakse Sillamäe linna koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.
(2) Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise üle peab lasteasutuse juhataja.
(3) Vanematele on lapse jaoks lasteasutuse valik vaba, kui soovitud lasteasutuses on vabu kohti.
(4) Lapsevanemal, eestkostjal või hooldajal (edaspidi lapsevanem ) on õigus lasteasutuse juhataja otsuse lapse lasteasutusse vastuvõtu või sealt väljaarvamise kohta esitada vaie Sillamäe Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus), kes kontrollib lasteasutuse juhataja otsuse õiguspärasust ja otstarbekust. Kui vaidlustatud otsus on vastuolus seaduse või käesoleva korraga või ei ole põhjendatud, tunnistab linnavalitsus otsuse kehtetuks või teeb ettekirjutuse akti puuduste kõrvaldamiseks.
(5) Lasteasutuse ümberkorraldamisel või tegevuse lõpetamisel korraldab linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond (edaspidi osakond) laste ümberpaigutamise teistesse lasteasutustesse arvestades olemasolevaid võimalusi ja lapsevanema soovi.
(6) Erirühma vastuvõtmine ning väljaarvamine sätestatakse haridusministri määrusega.
§ 2. Lasteasutusse vastuvõtu kord
(1) Lasteasutusse võetakse esmajärjekorras Sillamäe linna rahvastiku registrisse kantud lapsed. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi väljastpoolt Sillamäe linna, kooskõlastades see eelnevalt teise omavalitsusega, eelistades esmajärjekorras Sillamäe linnas töötavate vanemate lapsi.
(2) Väljaspool lasteasutuse teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtust teavitab lasteasutuse juhataja sellise otsuse tegemisest viie kalendripäeva jooksul linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonda ja linna raamatupidamist.
(3) Lapse lasteasutusse vastuvõtu taotlemiseks esitab lapsevanem lasteasutuse juhatajale käesolevale määrusele lisatud vormikohase avalduse.
(4) Kui lapsevanem on esitanud taotluse mitmele lasteasutusele, peab ta 10. juuniks otsustama, millist lasteasutust ta eelistab. Kui lapsevanem oma eelistust ei teata, arvab lapse elukohale lähima lasteasutuse juhataja lapse lasteasutuse nimekirja.
(5) Avaldused registreerib lasteasutuse juhataja nende laekumise järjekorras. Hiljemalt 15. juunil teatab lasteasutuse juhataja lapsevanemale tema lapse lasteasutusse vastuvõtust ja teeb teatamise viisi kohta märke lapsevanema avaldusele.
(6) Lasteasutuse juhataja komplekteerib ja kinnitab lasteasutuse rühmad 05. septembriks. Lasteasutuse juhataja esitab lasteasutusse vastuvõetud laste nimekirja haridusosakonnale 5 päeva jooksul selle kinnitamisest arvates.
(7) Kui lapsevanema poolt soovitud lasteasutuses puuduvad vabad kohad, jääb tema laps koha taotlejate järjekorda, mis on koostatud taotluste ajalise esitamise põhjal.
(8) Kohtade vabanemisest teatab lasteasutuse juhataja taotluse esitanud lapsevanemale ja teeb teatamise viisi kohta märke vanema avaldusele. Vabad kohad täidetakse kahe nädala jooksul. Vabade kohtade olemasolu korral võetakse lapsi lasteasutusse kogu õppeaasta kestel.
(9) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel esitab lapsevanem:
1) arstitõendi lapse tervisliku seisundi kohta;
2) andmed ravikindlustuse kohta.
(10) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel on lapsevanemal õigus tutvuda lasteasutuse põhimääruse, kodukorra ja muude lasteasutuse tegevust puudutavate õigusaktidega ning saada teavet tegevus- ja päevakava ning töökorralduse kohta.
§ 3. Lasteasutusest lahkumise ja väljaarvamise kord
(1) Lapse lasteasutusest lahkumise aluseks on lapsevanema kirjalik avaldus.
(2) Avaldus esitatakse lasteasutuse juhatajale hiljemalt üks nädal enne lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise kuupäev.
(3) Laps arvatakse lasteasutusest välja lasteasutuse juhataja käskkirja alusel, kui:
1) laps läheb kooli;
2) laps on puudunud väljaspool vanemate puhkuse aega meditsiiniliste näidustusteta rohkem kui üks kuu;
3) lapsevanem ei ole ühe kuu jooksul arve saamisest arvates tasunud lasteasutuse hoolekogu poolt kehtestatud toidukulu ja Sillamäe Linnavolikogu poolt kehtestatud lasteasutuse muude kulude lapsevanemate poolt kaetavat osa.
(4) Lapse lasteasutusest väljaarvamisest teatab lasteasutuse juhataja lapsevanemale kirjalikult ühe nädala jooksul otsuse tegemisest arvates.
§ 4. Lõppsätted
(1) Tunnistada kehtetuks Sillamäe Linnavalitsuse 18.04.2001. a määrus nr 264-m Sillamäe linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.
(2) Määrus jõustub 11. juulil 2005. a.